НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
ВОДИ, ОТПАДЪЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
21.05.2010
България като пълноправен член на ЕС пое ангажименти за прилагане на мерки в секторите – водни ресурси, отпадъци и енергийна ефективност. Към сегашния момент е ясно, че тя трудно ще постигне заложените цели и при неизпълнение ще понесе сериозни парични санкции. По отношението на управлението на отпадъците – едва 10 % се рециклират, докато в ЕС това е процентът на депонирания отпадък. Проблемите във водния сектор произтичат от нерационалното използване на ресурсите и липсата на достатъчно пречиствателни съоръжения. Според директива на Европарламента за енергийна ефективност, приета тези дни, новите сгради до 2020 г. трябва да отговарят на високи стандарти и да бъдат захранвани от ВЕИ източници – България е една от страните с най-висока енергийна консумация в Европа.

Конкретни решения на тези проблеми ще се разискват на Международната конференция и изложба “Разумното използване на енергията, водата и отпадъците”, която ще се проведат в периода 3-5 юни, НДК, София. Холандия, като лидер в разработването на екологични технологии, ще бъде страната във фокус. Участие ще вземат лектори от Австрия, Австралия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Норвегия, Холандия и Финландия. Техният експертен опит и иновативни практики, адаптирани към местните условия, ще имат редица екологични и икономически ползи за страната ни.

Основните акценти в програмата на конференцията са:
• Енергийна ефективност - Фактори и механизми за ефективна държавна политика за контрол на инвестициите в сгради; Пасивни, активни и интелигентни къщи
• Водни ресурси – инвестиции и ефективност при пречистването на отпадъчни води; австрийският опит в областта на мениджмънта на водите; английски технологии за устойчиво управление на отпадъчните води; ценообразуване във водния сектор – системи от Австралия или как да се намалят загубите на вода в България; нови мембранни технологии и др.
• Отпадъци и рециклиране - фокусът ще бъде върху биологичните отпадъци. Те са основна заплаха за околната среда - метанът, отделян от тях, е опасен 25 пъти повече от СО2. Чрез подходящо третиране от тях се получава висококачествен компост и биогаз. Общините и представителите на бизнеса ще научат за холандския опит в управлението на биоотпадъците и регионалното сътрудничество, което е средство за обмяна на ноу-хау, повишаване на общественото съзнание и намаляване на разходите. Семинарът на тема ”Проблемите на депата” ще разгледа начините за рекултивиране на старите сметища и ще покаже реализирани проекти.
 
На съпътстващата изложба в областта на отпадъците ще се представят: материали за облицовка и покриване на сметища, безотпадни технологии на обработка и третиране на органични отпадъци, машини за рециклиране на битови и промишлени отпадъци, съоръжения за биомеханична преработка, съдове за смет, компостиране, производство на горива от отпадъци, газификация с биомаса, маслени сепаратори и др. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с различни системи за пречистване на води, хидроизолационни материали, авангардни устройства за пестене на водата в сградите, продукти за филтрация, контролно-измервателна технка и услуги в областта опазването на околната среда и инфраструктурата. На холандкия павилион, реализиран с подкрепата на Холандското посолство в България, ще се представят 12 фирми, които търсят партньорство с български фирми и общини с цел предаване на тяхното ноу-хау.

Форумът „Разумно използване на енергията, водата и отпадъците” е място за създаване на контакти между представители на общините и държавната администрация, мениджъри, инвеститори, финансови институции, архитекти, строителни предприемачи и специалисти от всички браншове на икономиката. Чрез обединяването на усилията на институциите, бизнеса и браншовите организации, съчетани с прилагането на чуждия опит, ще е възможно страната ни да постигне поетите ангажименти към ЕС в съответните области.

Организатор: www.viaexpo.com


<< Новините от 2010 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал