НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
СЪВРЕМЕННАТА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА ИЗИСКВА УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ
15.07.2020

СЪВРЕМЕННАТА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА ИЗИСКВА УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ

Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и функционирането на сградите. Развитието на знания и компетенции в сферата на пожарната безопасност е необходимост, съпътстваща изграждането на всяка съвременна сграда. От съществено значение е внедряването на устойчиви, ориентирани към бъдещето, технологични решения за противопожарна защита.
Какво е устойчива противопожарна защита?

Съвременната противопожарна защита, като част от устойчивото екологично строителство, се развива в три направления:

  • Висока компетентност за пожарна безопасност
  • Нови технологични решения за пожарна безопасност
  • Екологични решения за пожарна безопасност

Новите архитектурни пространства, новите строителни и изолационни материали изискват и нови технологични решения и висока компетентност в сферата на пожарната безопасност. Пожарната безопасност изисква осъзната отговорност и цялостен подход, който започва с внимателно проучване и анализ, разработване на инженерна концепция и проект, последвани от стриктно изпълнение, внедряване и поддръжка през целия жизнен цикъл на сградата. Най-ефективното решение е холистичният подход, които обединява следните три групи мерки:

1) Правилна концепция за противопожарна защита

Правилната защитна концепция може да бъде постигната само чрез задълбочен анализ, задълбочени знания, компетенции и богата инженерна практика.

2) Системи за ранно откриване, известяване и гасене на пожар

Внедряването на системи за пожарна безопасност е задължително, особено в големи сгради и сгради с висока и средна височина. Надеждните системи за откриване и потушаване на пожар са от решаващо значение за изграждането на устойчива противопожарна защита.

3) Управление на пожарната безопасност

Тази мярка е особено важна за предотвратяване възникването на пожар или ограничаване последиците от пожар. Тя може да бъде осъществена чрез възлагане на повече отговорности по отношение на планиране, изграждане, обновяване и поддръжане на системите за пожарна безопасност. Кампании за повишаване на осведомеността и осигуряване на обучения както за собственици и управители, така и за обитателите на сгради, са също много ефективна мярка за подобряване на културата на пожарна безопасност в сградите.


Екологичните решения за противопожарна защита са задължителни
за съвременното устойчиво строителство

Съвременните сгради се изграждат на принципите на устойчивата архитектура с минимално въздействие върху околната среда. Използването на нови екологични материали в сградната архитектура изисква ефективна система за противопожарна защита, която може да отговори на критериите за екологичност и стратегията за минимизиране на вредното въздействие върху околната среда. Как противопожарната индустрия отговаря на необходимостта от екологични устойчиви решения за защита?


 

През последните няколко години се увеличават усилията за намаляване използването на екологично опасни гасителни агенти. Регулаторните действия в световен мащаб са насочени към използването на по-безопасни и по-устойчиви алтернативи, които да отговарят на екологичните стандарти далеч в бъдещето.

Като организация с дългогодишен опит в противопожарната индустрия, СИНХРОН-С поема отговорност към околната среда и хората, като разработва иновативни концепции, решения и продукти, които целят създаването на по-устойчива индустрия за защита от пожар. Примери са системите за пожарогасене с водна мъгла високо налягане, системите за пожарогасене с чисти газови агенти - инертните газове азот и аргон и химическия агент HFC-227ea (FM-200), както и системите с гасителния агент от ново поколение FK-5-1-12 (Novec 1230). В сравнение с традиционните противопожарни решения, тези продукти спестяват вода и енергия, имат минимално въздействие върху околната среда, безопасни са за хората, обитаващи сградите, а също така са дългосрочно и икономически изгодно решение за пожарна защита.

Особено ценни по отношение на гасителна ефективност, екологичност, безопасност, компактност, дълговечност и минимални разходи за инсталиране и поддръжка са системите с гасителния агент FK-5-1-12 (Novec 1230). Тези системи са иновативни и устойчиви решения за пожарогасене, които са предназначени да подобрят ефективността и ефикасността на противопожарната защита. Те използват най-оптимално ресурсите и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Гасителният агент FK-5-1-12 (Novec 1230) е съвременна алтернатива на останалите чисти газови агенти, базирани на инертни газове (IG) и ходрофлуоровъглеводороди (HFC). Системите с FK-5-1-12 (Novec 1230) налагат нови екологични стандарти в противопожарната индустрия.
 

Автор: Диана ГеоргиеваЗа повече информация за компанията, моля последвайте линка: СИНХРОН-С ООД.

 


<< НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал