Категории

Система за автоматичен контрол и отчитане на работното време


Система за контрол и отчитане на работното време
 
► ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ► СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ
► КАЧЕСТВЕНИ МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ ► ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Софтуерът за контрол и отчитане на работно време улеснява отчетността и обработката на информацията свързана с човешкия ресурс във всяка една организация. Представлява интегрирана система за управление на персонала при работа по установени графици и смени. Системата е съобразена с изискванията на българското трудово законодателство.


ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
вижте изображението в голям размерКонфигуриране спрямо нуждите на организацията:
Системата може да бъдат конфигурирана съобразно конкретните особености на обекта и стратегията за управление на ръководството. Регистрацията на служителите се извършва чрез „персонална идентификационна карта” на устройства поставени на местата за влизане в обекта - главен вход, вход към подобект или цех, или дори на самото работно място. Системата може да бъде разширяна с нови устройства и контролни точки на по-късен етап.
 
Изключителна надеждност на данните:
Системата разполага със собствени контролери за съхраняване на регистрациите на служителите. Всеки контролер притежава енергонезависима памет за 16 384 регистрации с дата и час, капацитет за 16 384 картопритежатели и отделно резервно акумулаторно захранване, дублажно копие на архива в сървъра на мрежата и буфер за 10 000 000 събития на комуникационната станция на системата. Тази организация гарантира автономна работа на системата със седмици в случай на авария в компютърната инсталация или мрежа.

Планиране на работното време:
Софтуерният пакет предоставя възможност за изготвяне на работни времена и месечни графици за всеки служител или отдел, както централизирано, така и от отговорниците по отдели, което е възможно, посредством многозадачна работа на системата в мрежова среда от различни станции с обща база данни. Работните времена могат да бъдат фиксирани, плаващи, по график, нощен труд, 24-часови смени, с отчитане на почивки и др.
 
Ежедневен контрол на работното време:
Системата упражнява ежедневен контрол върху спазване на графиците работно време и присъствие. Софтуерът предлага три групи от справки - „Движение на служители”, „Закъснели служители” и „Осъстващи служител”, като справките могат да бъдат за цялата организация, отдел или поименно.
 
Генериране на справки по множество показатели:
Системата помага на ръководството да следи за спазването на реда. Във всеки един момент може да се направи справка по избран критерий. Справката може да бъде месечна, за избрани дни от месеца, за определен ден, индивидуална - за определен служител, за един отдел и т.н. Справките дават точна информация за движението на служителите, спазването на определеното работно време, часа на влизане и часа на напускане на работното място, отсъствия, закъснения, времетраене на ползваната почивка, обобщена информация за отработените часове през текущия или произволно избран предходен месец. Отсъствията се отразяват в отделна справка, като има възможност за въвеждане на типа на отсъствието – болничен, платен или неплатен отпуск, самоотлъчка, командировка, компенсация и др.
 
вижте изображението в голям размер  вижте изображението в голям размер
 
Цялостен и независим контрол на работния процес:
Информацията, която системата предоставя, е структурирана в три йерархични нива - глобалните показатели за предприятието, показателите по отдели и конкретна информация за всеки служител. Всеки един тип от тези справки може да се ползва от съответните ръководни нива в предприятието и да бъде генериран на различни терминали (работни места), като по този начин се упражнява цялостен и независим контрол на работния процес.
 
вижте изображението в голям размер  вижте изображението в голям размер
 
Контрол на заплащането:
Програмата предоставя възможността за сумирано отчитане на работното време, почасово заплащане, генериране и контрол на извънреден и нощен труд, възможност за допълнително стимулиране на определени служители, санкциониране на закъснения и безпричинни отсъствия.
 
Автоматично подаване на информация:
Софтуерът поддържа автоматична връзка към други програмни продукти, например програми за „Труд и Работна Заплата”, „Човешки Ресурс”, „Контролинг”, „Оценка за разходи и рентабилност”. Тези данни могат да се подадат за автоматично изчисляване на работната заплата, възможност за сумирано изчисляване на работно време, както и автоматично генериране на извънредния и нощния труд.
 
Централизация на информацията:
Основно предимство на системата е централизация на информацията, например всички клонове, магазини, офиси или филиали на едно предприятие работят с обща база данни, която се намира в главния център на организацията. По този начин определен служител може да работи в няколко клона или филиали едновременно, като неговото работно време се отчита като цяло.
 
Минимална загуба на време за текуща настройка:
Веднъж инсталирана, системата работи напълно автоматично с минимална загуба на време от страна на потребителя. Единствената текуща настройка са официални празници, дни за отработване и др.
 
Лесна експлоатация:
Програмата е създадена в познатия стил на Windows, което я прави бърза за усвояване и работата с нея е лесна и приятна. Въвеждането на служители, тяхното напускане, промяната на индивидуалните им данни, става бързо и удобно, чрез използване на съответните команди. Всички справки, команди и отчети могат да бъдат генерирани във файл с формат на разпространени програми, например текстообработващи, електронни таблици или стандартизирани бази данни.
 
Широк обхват от приложения:
Системата е подходяща за приложение както в търговски и административни офиси, така и в големи промишлени предприятия. Софтуерът е особено полезен за предприятия и организации с голяма численост на персонала и многообразие от дейности, където е практически невъзможно някой да следи за спазването на производствената дисциплина и отчетност.
 


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал